آبروی حسین به که کشان می ارزد؛ یک موی حسین بر دو جهان می ارزد.

گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست؟ گفتا که حسین بیش از آن می ارزد.

قیامت بی حسین غوغا ندارد؛ شفاعت بی حسین معنا ندارد.

حسینی باش که در محشر نگویند: چرا پرونده ات امضاء ندارد؟

 خدایا جوششِ چشمه های عاشورا را در قلب ما جاری و دل ها را از مهرش سیراب گردان.

عاشورا نیم روزی بیش نیست که در آن، شهادت به روشنی بر سر تکلیف خویش ایستاده است.