شـــب یـــلــدا قــــدم آرام بـــردار                  کـــمی هــم احـتـرام مـا نـگـه دار

تو میـبـینی ربابم غصه دار است                  بنـی هاشم هـنـوزم داغـدار اسـت

صــدای الـعــطش در گـوش مانده                 بـدن ها بی کـفن هرگـوشه مـانـده

شـب یلـدا تـو هم چـله نشین باش                 ســیه پـوش غــم سـالار دیـن باش

 


منابع این نوشتار محفوظ است.