عفاف و حجاب ابزاری است که در برابر زیاده خواهی های نفسانی و خواهش های شهوانی، قرار می گیرد و ویژگی هائی دارد که از آن جمله اند ١) بروز عفت و پاک دامنی در سکنات اخلاقی ٢) حفظ حالات درونی در رفتار و گفتار ٣) تجسم یافتن نشانه های بیرونی ارزش مند ٤) ناسازگاری با کردار و حرکات متناقض و ٥) تقویت موضع عزت و اقتدار. البته عفاف و پرهیزکاری یک امر صرفا درونی نیست که هیچ علائم بیرونی نداشته باشد؛ به همین دلیل یکی از نشانه های آن، حجاب است که با پوشش پیوستگی کامل دارد. نمی توان به زن یا مردی "عفیف" گفت در حالی که عریان یا نیمه عریان در انظار ظاهر می گردند. شهید مطهری در این رابطه می نویسد: "وقتی زن پوشیده و سنگین از خانه بیرون رود و جانب حجب و حیا را رعایت نماید، افراد فاسد و مزاحم متعرض او نخواهند شد." ایشان در تفسیر آیه ۶١ سوره نور آورده اند که "از جمله ی "ان یستعففن خیرًلهنّ" چنین بر می آید که از نظر اسلام هر چقدر ستر و پوشش زن بهتر باشد برای او پسندیده تر است." پس این اصل کلی و اخلاقی را نباید از یاد برد که نشانه بودن "حجاب" برای "عفاف" گریز ناپذیر خواهد بود. این مقوله در طول ادوار تاریخی به اثبات رسیده و تمامی انسان های بزرگ و ادیان آسمانی بر آن تأکید کرده اند. ایشان در تحلیل آیه ٥٩ از سوره احزاب، می نویسند "خداوند به پیامبر (ص) دستور داد که به همسران و دختران خود فرمان دهد تا جلباب (پارچه ای که تمام بدن را بپوشاند) به خود گیرند." "بنابراین زن مسلمان نیز می بایست چنان رفتار کند که علائم وقار و عفاف از او هویدا گردد."  در این رابطه قرآن کریم عفت دختران شعیب را در حال چوپانی و آب دادن به  گوسفندان در جمع مردان بازگو کرده و پوشش حضرت مریم (س) را در معبدی که همگان از زن و مرد به پرستش می آمدند را ستوده است. آیا عفت دختران شعیب و ستر حضرت مریم (س) همان رعایت خویشتن داری و تجسمش در کردار  و گفتار نیست؟ پس با این اوصاف اگر وابستگی حجاب با عفاف قطعی نباشد در استدلال آن دچار مشکل می شویم چرا که ستر و پوشش، ارتباط بنیادی با عفاف داشته و نمی  توان کسی را طرف دار حجب و حیا دانست در حالی که با پوشش مخالف است. با پذیرفتن جدایی عفاف از حجاب، تنها دلیل لزوم حفظ عفت بر زنان هرزه و هوس باز نیز مرتفع می شود و "اگر زنان بی حجاب، عفیف و پاک و خوب هستند، آیا مردان نیز چنین خواهند بود و از هرزگی دست بر می دارند." این مقوله با توجه به حالات روان شناسی مردان، برای زنان لازم می نماید تا در پرتو حفظ حجاب دو طرف، راه تعالی و سعادت را سپری کنند.
منایع این نوشتار محفوظ است.