این چنین آمده که شیطان رجیم گفت: "هرگاه بنی آدم ۳ خصلت را دنبال کنند برای من کافی است، اگر چه اعمال دیگر را انجام ندهند، و بیش تر از آن خصلت ها از آن ها نمی خواهم و آن ها عبارتند از:

١. خود را در میان خلق خدا بزرگ شمارند و غرور و تکبر را پیشه ی کار خود سازند؛ مردم را حقیر و کوچک به حساب آورند و اعمال خویش را خوب و با ارزش و اعمال مردم را بد و ناپسند بدانند. چنین افرادی از یاران و هواداران من هستند و من ِ شیطان از آن ها راضی ام .

۲. اعمال زشت و ناپسند انجام داده و آن ها را کوچک و بی ارزش جلوه دهند؛ در عبادات سهل انگار باشند؛ باکی از انجام دادن گناه نداشته باشند؛ گناه خود را فراموش نمایند و در صدد توبه بر نیایند؛ اینان از یاران، مریدان و ارادت مندان من می باشند و من ِ شیطان از آن ها خشنودم.

٣. کاری که انجام می دهند از روی خودپسندی، ریا و بدبینی باشد؛ مردم را با زبان خود آزار دهند که این از بزرگ ترین گناهان می باشد. در این مورد، حدیثی از امام صادق (علیه السلام) آمده که ایشان می فرمایند: "ای مردم! محافظت از زبان شرط ایمان است و دشمن ترین افراد نزد خداوند کسانی هستند که مردم از زبان آنان بترسند".

 منابع این نوشتار محفوظ است.