عالمه غیر معلمه: داناى نیاموخته؛

فهمة غیر مفهمه: فهمیده بى آموزگار؛

کعبة الرزایا: قبله رنج ها؛

نائبة الزهراء: جانشین و نماینده حضرت زهرا (س)؛

نائبة الحسین: جانشین و نماینده حضرت حسین (ع)؛

ملیکة الدنیا: ملکه جان، شه بانوى گیتى؛

عقیلة النساء: خردمند بانوان؛

عدیلة الخامس من اهل الکساء: هم تاى پنجمین نفر از اهل کساء؛

شریکة الشهید: انباز شهید؛

کفیلة السجاد: سرپرست حضرت سجاد (ع)؛

ناموس رواق العظمه: ناموس حریم عظمت و کبریایى؛

سیة العقائل: بانوى بانوان خردمند؛

سر ابیها: راز پدرش على (ع)؛

سلالة الولایة: فشرده و خلاصه و چکیده ولایت؛

ولیدة الفصاحة: زاده شیوا سخنى؛

شقیقة الحسن: دل سوز و غم خوار حضرت حسن (ع)؛

عقیلى خدر الرسالة: خردمند پرده نشینان رسالت؛

رضیعة ثدى الولایة: کسى که از پستان ولایت شیر خورده؛

بلیغة: سخن ور رسا؛

فصیحة: سخن ور گویا؛

صدیقة الصغرى: راست گوى کوچک (در مقابل صدیقه کبرى)؛

الموثقة: بانوى مورد اطمینان؛

عقیلة الطالبین: بانوى خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (و در بین طالبیان)؛

الفاضلة: بانوى با فضیلت؛

الکاملة: بانوى تام و کامل؛

عابدة آل على: پارساى خاندان على؛

عقلیة الوحى: بانوى خردمند وحى؛

شمسة قلادة الجلالة: خورشید منظومه بزرگوارى و شکوه؛

نجمة سماء النبالة: ستاره آسمان شرف و کرامت؛

المعصومة الصغرى: پاک و مطهره کوچک؛

قرینة النوائب: هم دم و هم راه ناگوارى ها؛

محبوبة المصطفى: مورد محبت و محبوب حضرت رسول (ص)؛

قرة عین المرتضى: نور چشم حضرت على (ع)؛

صابرة محتسبة: پای دارى کننده به حساب خداوند براى خداوند؛

عقیلة النبوة: بانوى خردمند پیامبرى؛

ربة خدر القدس: پرونده پرده نشینان پاکى و تقدیس؛

قبلة البرایا: کعبه آفریدگان؛

رضیعة الوحى: کسى که از پستان وحى شیر مکیده است؛

باب حطة الخطایا: دروازه آمرزش گناهان؛

حفرة على و فاطمه: مرکز جمع آورى دوستى و محبت امام على (ع) و حضرت فاطمه (س)؛

ربیعة الفضل: پیش زاده فضیلت و برترى؛

بطلة کربلاء: قهرمان کربلا؛

عظیمة بلواها: بانویى که امتحانش بس بزرگ بود؛

عقلیة القریش: بانوى خردمند از قریش؛

الباکیة: بانوى گریان؛

سلیلة الزهراء: چکیده و خلاصه حضرت زهرا (س)؛

امنیة الله: امانت دار الهى؛

آیة من آیات الله: نشانى از نشانه هاى خداوند؛

مظلومة و حیدة: ستمدیده ی بى کس؛

...

منابع این نوشتار محفوظ است.