سوگند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد که من نه تو را رها کرده‌ام و نه با تو دشمنی نموده‌ام. (سوره ی ضحی آیات ۱-۲)

افسوس که هر کس را که به سمتت فرستادم تا به تو بگویم "دوستت دارم" و راهی پیش پایت بگذارم؛ او را به سخره گرفتی. (سوره ی یس آیه ی ۳۰)

و هیچ پیامی از پیام هایم به تو نرسید مگر از آن روی گردانیدی. (سوره ی انعام آیه ی ۴)

و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام. (سوره ی انبیا آیه ی ۸٧)

و مرا به مبارزه طلبیدی و چنان متوهم شدی که گمان بردی خودت برهمه چیز قدرت داری. (سوره ی یونس آیه ی ۲۴)

و این در حالی بود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری. (سوره ی حج آیه ی ۷۳)

پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشم هایت از وحشت فرو رفتند و تمام وجودت لرزید، گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم می کنی اما به من گمان بردی چه گمان هایی. (سوره ی احزاب آیه ی ۱۰)

تا زمین با آن فراخی بر تو تنگ آمد؛ پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری، پس من به سوی تو بازگشتم تا تو نیز بازگردی؛ که من مهربان ترینم در بازگشتن. (سوره ی توبه آیه ی ۱۱۸)

وقتی در تاریکی ها مرا به زاری خواندی که اگر تو را برهانم با من می‌ مانی!؛ تو را از اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی. (سوره ی انعام آیات ۶۳- ۶۴)

این عادت دیرینه ات بوده است، هرگاه که خوشحالت کردم از من روی گردانیدی و هر وقت سختی به تو رسید از من نا امید شدی. (سوره ی اسرا آیه ی ۸٣)

آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت را!؟ (سوره ی شرح آیات ۲- ٣)

غیر از من خدایی که برایت خدایی کرده است!؟ (سوره ی اعراف آیه ی ۵٩)

پس کجا می روی!؟ (سوره ی تکویر آیه ی ۲۶)

پس از این سخن دیگر به کدام سخن می خواهی ایمان بیاوری!؟ (سوره ی مرسلات آیه ی ۵۰)

چه چیز جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا که می بینی خودت را بگیری؟ (سوره ی انفطار آیه ی ٦)

مرا به یاد می آوری!؟ من همانم که بادها را می فرستم تا ابرها را در آسمان پهن کند و ابرها را پاره پاره به هم شرده می کنم تا قطره ای باران از خلال آن ها بیرون آید و به خواست من به تو اصابت کند تا تو فقط لبخند بزنی؛ و این در حالی بود که پیش از فرو افتادن آن قطره باران، نا امیدی تو را پوشانده بود. (سوره ی روم آیه ی ۴۸)

من همانم که می دانم در روز روحت چه جراحت هایی بر می دارد و در شب آن را در خواب به تمامی باز می ستانم تا به آن آرامش دهم و روز بعد دوباره آن را به زندگی بر می انگیزانم و تا مرگت که به سویم بازگردی به این کار ادامه می دهم. (سوره ی انعام آیه ی ٦۰)

من همانم که وقتی می ترسی به تو امنیت می‌ دهم. (سوره ی قریش آیه ی ۳)

برگرد! مطمئن برگرد! تا یک بار دیگر با هم باشیم. (سوره ی فجر آیات ۲۸- ۲۹)

تا یک بار دیگر دوست داشتن هم دیگر را تجربه کنیم. (سوره ی مائده آیه ی ۵۴)
منابع این نوشتار محفوظ است.